Denna artikel innehåller reklam

BAGA Water Technology är verksamma inom vattenrening. Med snart 30 år i branschen säkerställer deras beprövade lösningar att din närmiljö skyddas på bästa sätt från oönskade bakterier och näringsämnen.   

Utan rent vatten stannar landsbygden. Därför är det viktigt att vi skyddar grundvattnet genom att hantera avloppsvattnet på ett klokt sätt som inte förorenar och förstör möjligheterna att leva där. Med sjunkande grundvattennivåer blir det än viktigare att hantera avloppsvattnet lokalt för att inte transportera bort en värdefull resurs. Detta är någonting BAGA Water Technology har tagit fasta på. Därför förespråkar BAGA markbaserad rening, där riktigt rent vatten återförs till grundvattnet.

– Där man inte har tillgång till kommunens vatten får man lösa det själv, vilket oftast resulterar i vatten från egna brunnar. När grundvattennivåerna sjunker vid torra somrar riskerar man problem med tillgång och kvalité om tillexempel saltvatten tränger in i brunnen som gör vattnet odrickbart, berättar Patrik Ellis, Marknadschef. 

– Med ett fungerande kretslopp minskar beroendet av nederbörd som vattenkälla, fortsätter han.

Vatten är en basvara som vi behöver för att överleva. Det säger sig självt att vatten måste vara rent och fritt från bakterier och farliga ämnen. Man kan åtgärda problematiska vatten med olika filterlösningar, men den första och viktigaste åtgärden är att förhindra att riktigt farliga bakterier kan tränga in i dricksvattenbrunnar.

– Trenden börjar äntligen vända, men fortfarande ser gemene man det som ett straff att bli ålagd att förbättra sitt avlopp. Runt en halv miljon hushåll nyttjar gammal olaglig teknik och utsätter därmed sig själva och sina grannar för betydande hälsorisker, klargör Patrik vidare.

Förutom bakterierisken så finns det i många brunnar ämnen eller föroreningar som ställer till problem. Kalk, järn, mangan med mera gör att vattnet kan smaka illa eller sliter hårt på armaturer, tvätt- och diskmaskiner. För höga halter av dessa ämnen i vattnet kan göra det olämpligt som livsmedel. Dricksvatten bör ha en vattenkvalitet som stämmer överens med de riktvärden som anges i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Med hjälp av BAGA Water Technology får du just det. 

– Vi erbjuder helhetslösningar för vatten och avlopp med serviceåtagande, från projektering till färdig produkt och ser till att ge dig en miljövänlig sådan, avslutar Patrik Ellis. 

BAGA Water Technology AB
Torskorsvägen 3, 371 48 Karlskrona

Tel:            0455-61 61 50
E-post:       info@baga.se
Hemsida:   www.baga.se